Boende

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning till medlemmar upplåta lägenheter mot ersättning. En sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i en bostadsrättsförening.

Regler för bostadsrättsföreningen och dess verksamhet

Regler om bostadsrättsföreningens verksamhet finns huvudsakligen i:

 • Föreningens stadgar
 • Bostadsrättslagen (SFS 1991:614)
 • Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)
 • Bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630)
 • Skattelagstiftningen som också innehåller vissa särbestämmelser för bostadsrättsföreningar.

Vem bestämmer i en bostadsrättsförening

 • Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlem har rätt att delta i stämman. På stämman beslutas bl.a. om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman utser också styrelse och revisorer.
 • Styrelsen är föreningens verkställande organ som ansvarar för förvaltningen, beslutar bl.a. om årsavgifter, antagande av medlemmar och uppsägning vid förverkande av bostadsrätt.
 • Du bestämmer i princip över din lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. För att göra en väsentlig förändring i lägenheten måste du ha styrelsens medgivande (och i vissa fall även bygglov).

Du äger inte lägenheten, men bostadsrätten kan överlåtas

Bostadsrättsinnehavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Det är formellt fel. Föreningen äger huset och har upplåtit lägenheten med bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren har en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning.

Bostadsrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Man säljer däremot inte lägenheten, som man något slarvigt uttrycker sig i dagligt tal.

Vid försäljning bestäms priset av säljare och köpare. Avtal om köp eller byte av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av säljare och köpare. Det skall även innehålla uppgift om lägenhet och pris, annars är avtalet ogiltigt.

Bostadsrätten kan övergå till någon annan även på andra sätt, exv. genom arv, bodelning, gåva eller byte.

Den som fått bostadsrätten överlåten på sig måste antas som medlem av styrelsen för att kunna utöva bostadsrätten, dvs. disponera över lägenheten.

Pantsättning av bostadsrätt

Bostadsrätten kan fungera som säkerhet för lån. Pantsättning sker genom att Bostadsrättsinnehavaren eller, vid köp, köpare/låntagare skriver på en panthandling hos banken, som i sin tur underrättar att pantsättning skett. Föreningen noterar pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

Dina avgifter till föreningen

 • Insatserna utgör tillsammans föreningens eget kapital vid finansieringen av föreningens hus. Insatsen togs ut när föreningen upplät bostadsrätterna, dvs. av den förste Bostadsrättsinnehavaren i respektive lägenhet. Vid överlåtelse betalas däremot ingen insats.
 • Årsavgiften täcker föreningens drift- och kapitalkostnader. Den bestäms av styrelsen enligt föreningens behov och fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. I vår förening fungerar insatserna som fördelningstal, dvs. som norm för hur olika avgifter skall fördelas mellan bostadsrättshavarna. Årsavgiften motsvarar den hyra en hyresgäst betalar till hyresvärden.
 • Överlåtelseavgift tas ut av föreningen av säljaren i samband med en överlåtelse av bostadsrätten. Detta regleras i föreningens stadgar. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet.

Dina rättigheter

 • Så länge du fullgör dina skyldigheter som medlem, och betalar fastställda avgifter disponerar du utan tidsbegränsning din lägenhet.
 • Du har även möjlighet att använda föreningens tvättstugor och bastu (bokning av tid till dessa sker enligt gällande anvisningar). Du kan även hyra föreningens fritidslokaler enligt gällande regler.
 • Du har enligt stadgarna rätt att som medlem lämna motioner/förslag till föreningsstämman, vid vilken du även har rösträtt.
 • Du har enligt stadgarna möjlighet att frånträda bostadsrätten/lägenheten, med en uppsägningstid på tre månader, därefter återgår bostadsrätten/lägenheten till föreningen. 

Dina förpliktelser

 • Årsavgiften måste betalas på angivna förfallodagar.
 • Inre underhållet av lägenheten svarar du för. Du svarar för ledningar i lägenheten som inte är att räkna som stamledningar, lägenhetens golv, väggar och tak, fönster och fönsterbågar, inner- och ytterdörrar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Av praktiska och estetiska skäl svarar dock föreningen för underhåll av yttersidor av dörrar och fönsterbågar.
 • Du är skyldig att underhålla lägenheten.
 • Ordningsföreskrifter som utfärdats av föreningen måste följas.
 • Tillträde till lägenheten måste lämnas föreningen när den skall utföra sådana arbeten som inte åligger Bostadsrättsinnehavaren.

Råd och tips

Du kan spara energi och därmed hålla kostnaderna för föreningen nere och samtidigt få ett bättre inomhusklimat i lägenheten:

 • Vädra genom snabba korsdrag.
 • Skölj inte disk under rinnande vatten.
 • Ställ inte möbler framför radiatorerna.
 • Låt laga kranar och wc-stolar om de står och droppar eller rinner.

Hemförsäkring

Du måste se till att du har en egen hemförsäkring.
Föreningen tillhandahåller en kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t.ex. bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvätt- eller diskmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom.

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i föreningen skall trivas måste alla ta hänsyn till varandra.

Tänk på grannarna om du spelar piano, lyssnar på radio eller ser på TV sent. Du kanske stör.

Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet fortplantar sig till övriga delar av huset och kan störa inte bara de närmaste grannarna. Detsamma gäller när man borrar eller spikar i väggar.

Mata inte fåglarna från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken lockar till sig råttor.

Skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.

Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.


 

Information

Boendets etik
Ordningsregler
Underhåll
Uthyrning av lokaler

Ladda ner


Årsredovisning 2011 Årsredovisningen 2013
Årsredovisning 2011
Årsredovisningen 2012

Årsredovisning 2011 Årsredovisningen 2011
Årsredovisning 2010 Årsredovisningen 2010
Årsredovisningen 2009

Årsredovisningen 2008

Årsredovisningen 2007
Årsredovisningen 2006
Årsredovisningen 2005
Bofakta

Uthyrning av lokaler

Energianalys Hus A

Energianalys Hus B

Energianalys Hus C

Energianalys Hus D

Energideklaration 1-sida

Energideklaration Rapport

Lägenhets-och lokalytor