Boendets etik

Etiska riktlinjer för medlemmar och förtroendevalda i Brf. Månberget:

Brf månberget i Nynäshamn är en ekonomisk förening. Grundläggande för föreningens verksamhet är att all verksamhet utgår från medlemmarnas krav och förväntningar. Stadgarnas portalparagraf är tydlig:

"Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamheten med anknytning till boendet."

En framgångsrik förening vilar i grunden på ett positivt samspel mellan medlemmar, boende, hyresgäster, förvaltning och förtroendevalda. Stadgarnas intentioner ger oss alla ramar för att skapa trygghet i boendet och vid användning av föreningens lokaler.

Förvaltning:

Det är medlemmarnas krav och förväntningar som ligger till grund för förvaltningens uppgifter. Såväl förvaltning som medlemmar har spelregler att hålla sig till som bygger på innehållet i upphandlad tjänst.

Avtalen med förvaltningen är tydlig och strikt affärsmässiga. Grund för avtalet med förvaltningen är medlemmarnas tydliga vilja i form av många motioner vid stämman.

Styrelsen:

Styrelsen har att utveckla och kontrollera förvaltningen. Genom tydliga avtal och goda rutiner i arbetet bygger vi in trygghet och feedback för alla som arbetar i och för föreningen. Genom en tydlig årsredovisning har alla medlemmar möjlighet att diskutera föreningens verksamhet och kostnader utifrån gällande regler, avtal, avsättningar till underhåll m.m.

Styrelsen skall vara strikt affärsmässig i relationer med entreprenörer och leverantörer. Upphandlingar skall genomföras professionellt och opartiskt och redovisas fortlöpande i styrelsearbetet (för revisorernas granskning). Efter avslutad större entreprenad skall kostnaderna redovisas i årsredovisningen.

Styrelsen övergripande och långsiktiga roll i förvaltningen av vår förening kan inte nog understrykas. Alltmer uppmärksamhet har kommit att ägnas åt diskussioner med medlemmar kring mål, medel och strategiska planer.

Genom enkätundersökningar, informationsmöten, besiktningar, underhållsplan av vårt gemensamma ansvar för fastighetens underhåll.

Medlemmar, Medlemsnyttan och demokratin:

Medlemsnyttan och beslut som direkt berör de vardagsnära och direkta former kring boendet kräver varje medlems engagemang för att lösas på bästa sätt. Detta gäller exempel vid beslut om gårdarnas fortlöpande upprustning av lekplatser och arrangemang för äldre barn och vuxna, trädgårdsytornas förnyelse, tvättstugornas öppettider, tvättpassens längd, vilka kanaler vi skall ha i vår Kabel-TV, etc. Denna typ av medlemsnära frågor kan, bör, diskuteras.

Var och en i föreningen skall vara medveten om att hans och hennes agerande påverkar hela föreningens anseende utåt:

Styrelsen skall fortlöpande informera medlemmarna om viktiga aktuella styrelsefrågor och om förändringar i verksamheten i medlemstidningen, "Månbergsbladet". Föreningens hemsida skall och måste ha karaktär av positiv marknadsföring av föreningen.

Brf Månberget är vad alla medlemmar gör föreningen till. Negativ publicitet från några få medlemmar i form av olika felaktiga påståenden i debattartiklar i press, polisanmälningar och andra anmärkningar mot entreprenörer och uppdragstagare samt annan ryktesspridning "spiller" över på hela föreningen. Detta skapar i sin tur motsättningar i föreningen som i förlängningen gör alla ledsna.

Det måste naturligtvis vara tillåtet att uppfatta saker och ting olika och ha en avvikande mening, annars vågar vi inte gå vidare mot nya oprövade mål. Husvisa grupper kan vara ett forum för interna diskussioner i föreningen. Medlems frågo- och motionsrätt vid stämman är ett annat forum för interna diskussioner.


 

Information

Boendets etik
Ordningsregler
Underhåll
Uthyrning av lokaler